Widget by : MTW

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္

Posted on 11 sep 2018 by Admin0

ခံယူထားသည့္တာ၀န္

                စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမွေန၍ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တ၊ တိုးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးေသာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခံစားႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ႀကိဳးပမ္းသည့္ ဥပေဒအဖြဲ႕မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ လူထုအသင္းအဖြဲ႕ မ်ား၊ လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားႏွင့္ အေျခခံလူထုမ်ားအား ဥပေဒရႈေဒါင့္မွ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္။

အဖြဲ႕အစည္း၏ ရပ္တည္မႈ

                ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္သည္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ အာဏာပိုင္၏ လက္ေအာက္တြင္မွ် မရွိ။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(၁) ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆိုင္ရာ စစ္မွန္ေသာမူမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံလွ်က္ လူတဦးခ်င္း၏ လြတ္လပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ လူ႕အစုအစည္း၊ လူမႈအလႊာ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႕၏ စုေပါင္းအခြင့္အေရးတို႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ထင္ဟပ္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒေဘာင္ႏွင့္ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာေရးတို႕အတြက္ လူထု အသိပညာျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၂) ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္အျပင္ အျမင့္ဆံုးအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြျခင္းတို႕ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဥပေဒ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း။

(၃) လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု အေျပာင္းအလဲကို သက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ မႈခင္းမ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တရားမွ်တမႈရွာေဖြသည့္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒသမားမ်ားအား ပံ့ပိုးျခင္း၊ ကူညီရန္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္သည့္ ေဘးဒုကၡခံရသူ မ်ားအား ဥပေဒေရးရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္း။

(၄) လူ႕အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္ေသာ တရားစီရင္ေရးတို႕ ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္တူေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၅) ထပ္ခါတလဲလဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေစရန္ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အမွန္တရားေဖၚထုတ္ေရးတို႕အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုးမ်ားတြင္ တရားစြဲဆိုအေရးယူျခင္းျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ စစ္မွန္သည့္ မူမ်ား တည္ရွိလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း။

ပင္မရံုးတည္ေနရာ

မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

ႏုိင္ငံတကာ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ ့

(၁) (အၿငိမ္းစား) ပါေမာကၡဂ်ိဳးဇက္ ဆီးလ္ဗားစတိုင္း၊ ရတ္ဂါး တကၠသိုလ္၊ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

(၂) ေဒါက္တာ ေဒးဗစ္ဖစ္ရွာ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပါေမာကၡ၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ စေတာ့ဟုမ္းတကၠသိုလ္၊ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ

(၃) ေဒါက္တာ ဆူဇန္နာ လင္တန္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပါေမာကၡႏွင့္ ဥကၠဌ၊ ဘန္ေဂါတကၠသိုလ္၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ

(၄) ေဒါက္တာ ဗင္းခက္အိုင္ယာ၊ ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္ ဥပေဒေကာ္မရွင္နာမင္းၾကီးႏွင့္ ၀တ္လံုေတာ္ရ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ

(၅) ပါေမာကၡ ဆိုင္မြန္ယန္း၊ ဥပေဒပါေမာကၡႏွင့္ ၀တ္လံုေတာ္ရ၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္ ေဟာင္ေကာင္

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ တည္ေထာင္သူ

                လူ႕အခြင့္အေရးေရွ႕ေန ဦးေအာင္ထူး စတင္တည္ေထာင္သည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၇၇ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း အထက္တန္းေရွ႕ေန၊ ဗဟိုတရားရံုးေရွ႕ေနမ်ားအျဖစ္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုနွစ္မွ စတင္၍ ၄င္းသည္ လုပ္ေဘာ္ကိုင္ဘက္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီကို စတင္တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ကမကထ ျပဳခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ နည္းလမ္းတက် ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိ လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအား ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ အဖြဲ႕အစည္းမွ တရား၀င္ႏႈတ္ထြက္ျပီးေနာက္ ထိုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ဥပေဒအေထာက္ အကူျပဳကြန္ရက္ကို စတင္တည္ေထာင္သည္။ ၄င္း၏ မိတ္ဆက္မႈကို ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

http://www.youtube.com/watch?v=yvoCPdr6rNg&feature=youtu.be  (အဂၤလိပ္ဘာသာ)
http://www.youtube.com/watch?v=bCHTFQ2x9qQ&feature=youtu.be  (ျမန္မာဘာသာ)

Page 1 of 1 1 »

Image Gallery

Services Overview

Curabitur sed urna id nunc pulvinar semper. Nunc sit amet tortor sit amet lacus sagittis posuere cursus vitae nunc.Etiam venenatis, turpis at eleifend porta, nisl nulla bibendum justo.

Contact Us

Mrs. Naw Ku Ku
In-charge for Public Relation, Legal Aid Network
Telephone: (46) (0) 73 841 1632
E-mail: legalaidnetwork@gmail.com

Contact Languages: English, Thai, Karen and Burmese
This template downloaded form free website templates